EVALUACE


Dějepis - 6. ročník

Tematické okruhy

1. Vznik světa a člověka
2. Vývojové druhy člověka
3. Přisvojovací a výrobní hospodářství
3. Evropské neolitické a eneolitické kultury
4. Příčiny vzniku starověkých států
5. Poloha starověkých států na mapě
6. Řecká demokracie a její podstata
8. Rozdíly mezi římskou republikou a císařstvím
9. Řecká kultura
10. Římská kultura

Link na elektronický test - dostupný pouze v den testování!Dějepis - 7. ročník

Tematické okruhy

1. Vymezení středověku
2. Raně středověké státy, jejich poloha na mapě
3. Křesťanství a jeho význam
4. Patroni české země
5. Definice kulturního slohu
6. Charakteritické znaky slohu románského, gotického a renesančního
7. Příčiny a důsledky zámořských objevů
8. Význam husitských válek
9. Stavy a stavovská monarchie
10. Země Koruny české

Link na elektronický test - dostupný pouze v den testování!Dějepis - 8. ročník

Tematické okruhy

1. Příčiny, průběh a důsledky třicetileté války
2. Charakteristické znaky barokní kultury
3. Podstata osvícenství a jeho význam pro další vývoj společnosti
4. Absolutismus
5. Koloniální panství v 17. a 18. století
6. Příčiny, důsledky a význam Velké francouzské revoluce
7. Pozitiva a negativa průmyslových revolucí pro společnost
8. Národně osvobozenecká hnutí v Evropě
9. Charakteristické znaky klasicismu a romantismu
10. Problematika sjednocovacího procesu v Itálii a Německu

Link na elektronický test - dostupný pouze v den testování!Dějepis - 9. ročník

Tematické okruhy

1. Příčiny a průběh první světové války
2. Vznik samostatného československého státu
3. Důsledky první světové války
4. Nebezpečnost extrémistických stran a způsoby, jakými se mohou dostat k moci
5. Československé spojenecké smlouvy, jejich význam
6. Charakteristické prvky „prvorepublikové“ kultury
7. Příčiny a průběh druhé světové války
8. Důsledky druhé světové války
9. Studená válka
10. Československé milníky: 1948, 1968, 1989

Link na elektronický test - dostupný pouze v den testování!


Předměty


Dějepis

Informatika

-> Evaluace <-

Seminář


PočítadloCopyright © Mgr. David Mikoláš